Zdrowie studenta pod opieką państwa

ubezpieczenie zdrowotne pracowników

Aby mówić o ubezpieczeniu zdrowotnym studenta, należy wyjść od tego, kto właściwie nim jest. Studentem jest każdy (do daty ukończenia studiów lub momentu skreślenia z listy studentów), kto podejmuje kształcenie na studiach pierwszego lub drugiego stopnia, lub na studiach jednolitych magisterskich niezależnie od trybu studiów i rodzaju uczelni. Do grona żaków natomiast nie należy już ten, kto podjął naukę na studiach doktoranckich i podyplomowych. Żacy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, z którego wynika prawo do bezpłatnych świadczeń leczniczych w placówkach posiadających umowę z NFZ. Prawa te przysługują każdemu studentowi – niezależnie od trybu obranych studiów – mocą uregulowań ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r., nr 164, poz. 1027 ze zm.) oraz mocą ustawy z dnia 13 października 2008r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2007r., nr 11, poz. 74 ze zm.).

Dla przeciętnego żaka zagadnienie ubezpieczenia może wydawać się problematyczne i skomplikowane, a tymczasem sprawa jawi się jako prosta i klarowna. Zazwyczaj studenci studiów dziennych nie pracują na pełny etat ani nie posiadają własnej działalności gospodarczej, więc – w generalnym skrócie – obowiązek zgłoszenia studenta do ubezpieczenia pada na rodziców lub uczelnię. Rodzice muszą zgłosić do swojego ubezpieczenia swoje studiujące dziecko, jeśli jest ono jedynie na ich utrzymaniu i nie przekroczyło 26. roku życia. Uczelnia natomiast zgłasza studenta do ubezpieczenia jedynie na jego pisemny wniosek, w przypadku gdy ukończył 26 lat lub jeszcze nie osiągnął tego wieku, ale nie pozostaje na utrzymaniu rodziców. Owy student musi wówczas złożyć w dziekanacie druk ZUS ZZA wraz z oświadczeniem o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, zgłaszając jednocześnie wszystkich członków swojej rodziny (współmałżonka i dzieci), którzy też nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu.

Student zaoczny, także stacjonarny, zwykle pracuje na pełny etat. W przypadku, kiedy student jest zatrudniony na umowę o pracę, obowiązek zgłoszenia go do ZUS i odprowadzania składek ubezpieczeniowych ma jego pracodawca (chyba że student nie osiągnął 26. roku życia i jest ubezpieczony „przy rodzicach” lub „przy uczelni”). Zobowiązanie to nie dotyczy sytuacji, kiedy student nie osiągnął 26. roku życia i pracuje w ramach umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, ponieważ w takim przypadku nie są odprowadzane żadne składki. Żak prowadzący własną działalność gospodarczą musi pamiętać o zgłoszeniu tego do ZUS oraz o regularnych i terminowym odprowadzaniu składek. Student ma prawo do bezpłatnych świadczeń jeszcze przez 4 miesiące od daty ukończenia studiów lub daty skreślenia z listy studentów.

 

Aby sprawdzić ofertę prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Kliknij