Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

W Niemczech istnieja dwie formy ubezpieczen spolecznych:

Powszechne ubezpieczenie zdrowotne jest częścią systemu solidarnościowego. Inaczej niż przy prywatnym ubezpieczeniu, płacą ubezpieczeni równomiernie, niezależnie od wieku i zachorowalności.
Prezentowa wysokość ubezpieczenia zdrowotnego jest państwowo ustalana. Składka nie jest zależna od ryzyka zachorowań, lecz od dochodów.
Składka ubezpieczenia powszechnego zawiera komponenty korzystne dla ludzi o niskich dochodach oraz zwolnionych od skladek.

Obowiazek ubezpieczenia dotyczy prze wszystkim:

W prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym (PKV) ubezpieczają się głównie osoby które nie mają obowiązku ubezpieczenia się w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Do tych osób należą:
-zatrudnieni i pracownicy z dochodami powyżej pewnej granicy(patrz tabelka)
-urzędnicy państwowi (część kosztów choroby pokrywa państwo)
-prowadzący działalność gospodarczą i wykonujący wolny zawód bez uwzględnienia przychodów.

W prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym wysokość stawki jest dla każdego ustalana indywidualnie. Wysokość składki przy zawieraniu ubezpieczenia zależy od takich czynników jak wiek, pleć, stan zdrowia.

W przeciwieństwie do ubezpieczenia powszechnego, w ubezpieczeniu prywatnym są tworzone rezerwy na przewidywany wzrost kosztów leczenia ze względu na proces starzenia. Dlatego tez przy pogarszającym się stanie zdrowia wysokość składki nie ulegnie zmianie.
Dopasowanie wysokości składek następuje dla poszczególnych grup taryfowych, a nie indywidualnie dla ubezpieczonego.