Aktualizacja I.2011r

Terminy związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi

Słownik ubezpieczeniowy

 

Agent ubezpieczeniowy Osoba fizyczna, osoba prawna lub przedsiębiorca który nie ma osobowości prawnej. Posiada on upoważnienie z zakładu ubezpieczeń do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu umów.

Aktuariusz osoba która wykonuje czynności w dziedzinie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki.
Aktuariuszem może być osoba, która:

All risks w umowach ubezpieczeniowych zapis który oznacza ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk oprócz tych które zostały numerycznie wyłączone, wymienione w OWU.

Asekurator (ubezpieczycie) zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe.
Patrz towarzystwo ubezpieczeniowe.

Beneficjent (uposażony, uprawniony)

Bonus ulga przyznawana za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia

Broker ubezpieczeniowy, osoba fizyczna lub prawna, która pośredniczy, zawiera umowy ubezpieczenia oraz wykonuje te umowy w imieniu i na rzecz ubezpieczającego.

Business interruption, ubezpieczenie, które zapewnia zwrot utraconych z tytułu zdarzeń losowych zysków z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Cargo to inaczej ubezpieczenie mienia w transporcie. Jego rodzaj uzależniony jest od środka transportu np. lotnicze, morskie, samochodowe, kolejowe. Ubezpieczenie cargo dzieli się na krajowe i międzynarodowe, w zależności od miejsca docelowego transportu lub trasy transportu


Casco, ubezpieczenie środków transportu oraz ich wyposażenia (za wyjątkiem ładunku) na wypadek zniszczenia, kradzieży itp. Ubezpieczenie to może dotyczyć różnych środków transportu i wtedy będzie pojawiało się pod różnymi nazwami np. autocasco- samochodów, aerocasco- statki powietrzne.


Cesja zastrzeżenie w umowie ubezpieczeniowej mówiące, że wypłata odszkodowania lub też jego części przekazana zostanie nie ubezpieczonemu, a osobie fizycznej bądź prawnej na rzecz której miało miejsce zastrzeżenie (cesja)

Doubezpieczenie dodatkowa umowa, która zawierana jest do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, zwiększa ona sumę ubezpieczenia mienia które objęte jest ochroną ubezpieczeniową.

Dział ubezpieczeń ustawa określa dwa działy, w których towarzystwa ubezpieczeniowe mogą prowadzić swoją działalność:
I dział - ubezpieczenia na życie,
II dział - inne ubezpieczenia osobowe a także ubezpieczenia majątkowe.

Działalność ubezpieczeniowa wykonywanie działań ubezpieczeniowych, które związane są z oferowaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

FLEXA jest to grupa ryzyk elementarnych które obejmują ryzyko pożaru, eksplozji, uderzenia pioruna oraz upadku statku powietrznego.

Franszyza jest to uzgodniona oraz zapisana w polisie kwota, do której ubezpieczający (ubezpieczony) współuczestniczy w każdej szkodzie.

Fundusz ubezpieczeniowy kwota rezerw techniczno ubezpieczeniowych na udziale własnym (netto), która umożliwia zakładowi ubezpieczeń wywiązanie się ze zobowiązań (wypłatę odszkodowań) wobec ubezpieczonych.

Karencja jest to czas który musi upłynąć od momentu powstania stosunku ubezpieczenia do momentu początku objęcia odpowiedzialności ubezpieczeniowej przez  zakład ubezpieczeń.

Klasyfikacja ryzyka - określenie, czy ryzyko jest standardowe oraz do jakiej klasy będzie należało.

Klauzule ubezpieczeniowe są to pewne zastrzeżenia w polisie ubezpieczeniowej, mogą one  ograniczać, rozszerzać bądź zmieniać zakres ochrony ubezpieczeniowej. Warto by osoba ubezpieczająca zwróciła szczególną uwagę na część która poświęcona jest wyłączeniom odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Reasekurator - zakład, który przejmuje ryzyko od zakładu ubezpieczeń, musi posiadać licencję na prowadzenie reasekuracji.

Rzecznik Ubezpieczonych - powołany w roku 1995, od XI 2007 jest nim Halina Olendzka. Reprezentuje interesy: ubezpieczonych ubezpieczających uposażonych (uprawnionych z umów ubezpieczenia) członków funduszy emerytalnych uczestników pracowniczych programów emerytalnych Rzecznik Ubezpieczonych jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wspólny wniosek Ministra Finansów i Ministra Pracy i Polityki Społecznej na okres 4 lat, maksymalnie można sprawować urząd przez 2 kadencje. Rzecznik Ubezpieczonych powołuje na okres swojej kadencji Radę Ubezpieczonych jako organ opiniodawczo-doradczy. Rada Ubezpieczonych działa społecznie - jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Podstawowe zadania Rzecznika Ubezpieczonych:

Składka - kwota, jaką wnosi ubezpieczający w zamian za ochronę ubezpieczeniową; cena ubezpieczenia

Okres prolongaty składki - najczęściej 30 dni, jeżeli nie zapłacimy którejś składki w terminie, a zrobimy to w okresie prolongaty składki to ubezpieczenie zostanie zachowane. Jeśli składka nie zostanie zapłacona w wyniku śmierci w okresie prolongaty składki należy napisać pismo do zakładu ubezpieczeń, żeby potrącił składkę ze świadczenia; jeśli tego nie zrobi mamy prawo wystąpić na drogę sądową.

OWU- ogólne warunki ubezpieczenia, produkt proponowany przez agenta, warunki, na jakich proponowana jest ochrona ubezpieczeniowa.

Publiczne ubezpieczenia obowiązkowe:

• emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe - ZUS

• zdrowotne - NFZ

Wysokość składek na powyższe ubezpieczenia określona jest w ustawie jako procent otrzymywanego wynagrodzenia. Składka nie jest powiązana z ryzykiem - osoby obarczone niższym ryzykiem finansują składkę w ramach ubezpieczeń publicznych. Ubezpieczenia te mogą też występować jako dobrowolne, np. w przypadku zatrudnienia studenta na umowę o zlecenie czy na umowę o dzieło. Wysokość składki jest taka sama.

Prywatne ubezpieczenia obowiązkowe:

• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (dot. osób trzecich!)

• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników

• ubezpieczenie budynków rolniczych • ubezpieczenia wynikające z określonych ustaw i umów

Selekcja ryzyka - określenie, czy ryzyko powinno być przyjęte przez zakład ubezpieczeń (tylko w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, przy ubezpieczeniach obowiązkowych zakład nie może odmówić)

Ubezpieczenie bezskładkowe - od momentu wystąpienia o przekształcenie w ubezpieczenie bezskładkowe ochrona ubezpieczeniowa pozostaje zachowana, ale suma ubezpieczeniowa ulega obniżeniu (20-30% wyjściowej kwoty). Zakład ubezpieczeniowy finansuje takie ubezpieczenie z rezerwy matematycznej.

Ubezpieczony - osoba, której negatywne konsekwencje realizacji ryzyka zostały przeniesione na zakład ubezpieczeń

Underwriting : 1) weryfikacja ryzyka wnoszonego do zakładu ubezpieczeń na podstawie danych historycznych; określenie czy ryzyko jest ryzykiem standardowym. 2) przeciwdziałanie antyselekcji ryzyka - do zakładu przychodzą osoby, u których prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego jest wyższe niż średnie.

Wyjątek - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych. Jest ono regulowane na podstawie ustawy, która mówi, że nawet w wyniku niezapłacenia składki zakład musi wypłacić świadczenie. W celu uniknięcia takich sytuacji zakłady ubezpieczeń proponują składki roczne i półroczne.