Aktualizacja I.2011r

Uzyskiwanie odszkodowań z ubezpieczenia zdrowotnego

odszkodowanie

Odszkodowania powypadkowe

Ulegając wypadkowi lub chorobie osoba ubezpieczona może liczyć na pokrycie kosztów swojego leczenia, otrzymanie świadczenia pieniężnego lub rekompensatę finansową. Jednak forma odszkodowania uzależniona jest od warunków i od wysokości składek ubezpieczenia zdrowotnego. Im większy jest uszczerbek na zdrowiu tym wyższa będzie kwota odszkodowania.

Jeśli leczymy się w placówce która jest zakontraktowana z towarzystwem ubezpieczeniowym, to wtedy możliwe będzie bezgotówkowe rozliczenie zaistniałych kosztów leczenia. A gdy leczenie ma miejsce w placówce nie zakontraktowanej wtedy, aby uzyskać zwrot poniesionych kosztów ubezpieczony będzie musiał postępować zgodnie z procedurą.


W przypadku gdy będzie miała miejsce szkoda objęta ubezpieczeniem obowiązkiem osoby ubezpieczonej jest:

Jeśli miejsce będzie miał wypadek lub choroba osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu i pojawi się konieczność hospitalizacji, wtedy osoba ta zobligowana jest do:

Koszty pobytu w szpitalu zostaną pokryte, jeśli osoba ubezpieczona otrzyma pisemną zgodę towarzystwa lub upoważnionego do tego lekarza.