Aktualizacja I.2011r

Gdy ubezpieczasz się dobrowolnie

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Jeżeli pracownik z którym rozwiązano umowę o pracę nie nabędzie innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego w po upływie miesiąca (np. status bezrobotnego, członek rodziny ubezpieczonego) wtedy świadczenia zdrowotne będą dla niego płatne. Rozwiązaniem jest jednak zawarcie z NFZ umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne decydują się osoby, które z różnych względów nie przysługuje ubezpieczenie zdrowotne (osoby pracujące na umowę o dzieło, cudzoziemcy). Aby zawrzeć dobrowolne ubezpieczenie należy z dowodem tożsamości i dokumentem potwierdzającym ostatni okres ubezpieczenia (np. zaświadczenie z ostatniego miejsca pracy, potwierdzenie wpłaty ostatniej składki, zaświadczenie z urzędu pracy) udać się do któregoś z oddziałów Funduszu. Następnie wypełniamy wniosek o objęcie ubezpieczeniem oraz podpisujemy umowę, która zawierana jest na czas nieokreślony.

Wysokość płaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne zmienia się w każdym roku.

Podstawa wymiaru składki jest równa kwocie deklarowanego miesięcznego dochodu, ale nie może być niższa niż kwota odpowiadająca przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału. Kwota ta ogłaszana jest co kwartał przez Prezesa GUS.
Jeśli o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne staramy się później niż po 3 miesiącach od daty wyrejestrowania się z urzędu pracy albo rozwiązania umowy z pracodawcą to zmuszeni będziemy wnieść dodatkową opłatę. Z jej płacenia zwolnieni są studenci, cudzoziemcy oraz osoby na kursach języka polskiego. Wysokość dodatkowej opłaty uzależniona jest od wielkości przedziału czasu, w którym osoba chcąca się ubezpieczyć nie była objęta ubezpieczeniem.


Jej wysokość wynosić na chwilę obecną wynosi:
-dla przerwy wynoszącej od 3 miesięcy do 1 roku, będzie to 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki.
-dla przerwy wynoszącej od 1 roku do 2 lat, będzie to 50%.
-dla przerwy wynoszącej od 2 do 5 lat, będzie to 100%.
-dla przerwy wynoszącej od 5 do 10 lat, będzie to 150%.
-dla przerwy wynoszącej powyżej 10 lat, będzie to 200%.

Gdy formalności będą już spełnione to z podpisaną umową należy udać się do ZUS-u i za pomocą odpowiedniego formularza dokonać zgłoszenia ubezpieczenia. Należy również pamiętać, że do ubezpieczenia trzeba zgłosić członków rodziny nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniowi zdrowotnemu.

Składkę należy wpłacić w terminie do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty dokonać trzeba na konto ZUS.

Aby rozwiązać umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy pisemnie poinformować NFZ. Wygasa ona również w przypadku zaprzestania płacenia składek jak również w momencie, gdy należeć zaczniemy do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Wysokość miesięcznej składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% zadeklarowanego miesięcznego dochodu. Nie może być ona jednak niższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Kwota ta ogłaszana jest co kwartał przez Prezesa GUS-u.